Contact


Contact: Xinglan Bai Qingmei Gu
Tel:  15924009013 13717911000
E-mail: chinasuttc@163.com  
Fax:  0580-2550051  
Address: No.1, Haida South Road, Lincheng Changzhi Island, Zhoushan, Zhejiang, 316022 P.R.China
Website: http://www.sutchina.org/